Adatkezelési és adatvédelmi tájékoztató

Kedves látogató!

A eveonline.hu önmagában nem közvetít hírdetést és a non-profit működéshez nem gyűjt, nem elemez és nem ad ki személyes adatokat harmadik félnek. Minden beérkező és kezelt adat kizárólag az általad önkéntesen megadott adat.

Alapfogalmak

 1. Hálózati (IP) cím

  • Általában minden, hálózatra csatlakoztatott eszköznek van egy egyedi azonosítója az adott hálózatában.
  • Ahhoz, hogy a böngésződ be tudja tölteni a webhely tartalmát, azt a webszervertől kell elkérnie.
  • A webszerver, biztonsági és hibakeresési okok miatt minden beérkező kérést naplóz, így a felkeresett tartalom címe mellett a kérést indító fél eszközének a külső, azaz internet címét is.
  • Mivel az internet egy hálózatokból álló hálózat, így egy internetes cím jelentheti akár az eszközödet, vagy akár egy elosztót is, amely alatt ki tudja hány további alhálózatok van (például a lépcsőházban, cégnél, koliban egy szekrény, lakásban a router, stb.).
 2. Sütik

  • A süti (Cookie) egy böngészőben tárolt, kulcs-érték pár lista.
  • A felhasználók a böngészőjükben kontrollálhatják, hogy milyen oldalakról fogadnak el sütiket.
  • A sütik elsődleges célja, hogy a böngésző emlékeztesse a szervert az előző kérésre, avagy fenntartsák a munkafolyamatot az egyébként állapotmentes internet protokollban.

   Egyszerűbben: Ha bejelentkezel "A" felhasználóként, a következő navigációs lépésre sütik nélkül nem lennél már bejelentkezve vagy nem tudna megkülönböztetni "B" felhasználótól.
  • Általunk használt típusai

   • Munkafolyamat azonosítója (Session):

    Az oldal minden űrlappal rendelkező felületén, egy olyan sütit tárolásának kérését küldi a böngészőnek, amely értéke egy egyedi azonosító.

    Az egyedi azonosító a másik oldalon (nálunk) az aktuális felhasználóra vonatkozó adatokra hivatkozik. Ilyen például a bejelentkezett felhasználói fiók azonosítója, illetve az oldal és a felhasználók elleni CSRF támadások kivédésére szolgáló azonosítók.

  • Mivel a süti a böngészőben van eltárolva, ez onnan bármikor törölhető, letiltható.
 3. Felhasználó név

  • A felhasználói fiók elsődleges egyedi azonosítója, amely megkülönbözteti a fiókot a többitől.
  • Szabadon, általad választott adat.
  • A játékos világban általában álneveken (nick) nevezzük meg egymást, amely abban az esetben köthető össze valós személlyeddel, ha azt Te is akarod, mint pl.: Adamus TorK
  • EVE SSO bejelentkezés esetén ez az adat az EVE Online internetes szerepjátékban lévő karaktered neve, aminek az adatkezeléséről az eveonline.com oldalon olvashatsz többet.
 4. E-mail cím

  • A felhasználói fiók másodlagos egyedi azonosítója.
  • Szabadon, általad választott adat. Ajánlott nem munkahelyi címmel regisztrálni egy internetes játékkal kapcsolatos oldalra, de tényleg rád van bízva :)
  • A profil beállításaiban bármikor megváltoztatható.
  • Az oldal elleni reklám/spammer bot támadások másodlagos védelmére szolgál a regisztráció során azzal, hogy csak az e-mail-ben megkapott megerősítő címet elérő felhasználók fiókját aktiváljuk.
  • Lehet eldobhatós e-mail cím is, de elfelejtett jelszó esetén ezen keresztül tudjuk csak hitelesen a fiók tulajdonost azonosítani és új jelszó megadását biztosítani.
  • Amennyiben kéred, értesítéseket is küldhetünk rá, amikor valaki írt vagy válaszolt neked.
 5. Tartalom

  • Az oldalra, a felhasználók által is küldhető be, akár szöveges vagy kép formájában olyan tartalom, amiben személyes adat szerepel.

Adatkezelési és adatvédelmi tájékoztató folytatása:

 1. Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.
 2. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.
 3. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az üzemeltető rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.
 4. Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és - ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges - naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.
 • I. Általános rendelkezések

  • Az adatkezelő megnevezése: Török Ádám m.sz., továbbiakban: üzemeltető
  • Az üzemeltető elérhetősége: email: info@eveonline.hu
  • Az adatkezelés jogalapja: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett hozzájárulása
  • Adatkezeléssel érintettek köre: eveonline.hu felhasználói
  • Hozzájárulás az adatkezeléshez: A Felhasználók a regisztráció során kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy személyes adatait az üzemeltető a jelen tájékoztatóban írt módon kezelje.
  • Az adatkezelés célja és módja:
   • regisztráció megerősítése: automatikus adatfeldolgozással e-mail küldése a megadott címre
   • kapcsolatfelvétel: automatikus vagy manuális e-mail felkeresés (pl.: rendszerhiba esetén)
  • Az adatfeldolgozó (a tárhely szolgáltató) megnevezése:
   Hetzner Online GmbH
   Industriestr. 25
   91710 Gunzenhausen
   Németország
  • Az adatfeldolgozó elérhetőségei: Az adatfeldolgozó adatvédelmi biztosa: Mrs. Margit Müller (+49 (0)9831 505-216, dataprotection@hetzner.com)
  • Az adatfeldolgzó felelőssége: az üzemeltető által kezelt adatok - az adatfeldolgozói szerződés szerinti - biztonságos tárolása.
  • I. 1. A kezelt adatok köre:

   • I. 1.1. Látogatók

    Az eveonline.hu szervere minden látogatásáról az alábbi adatokat tárolja:

    Adat megnevezése Tárolás célja Tárolás időtartama
    IP cím visszaélések elleni védelem 15 napig
    Cookie (süti) felhasználói munkafolyamat fenntartása, csrf támadások elleni védelem Szerver és kliens oldalon 20 napig vagy visszavonásig.
   • I. 1.2. Felhasználók

    A felhasználó az adatszolgáltatás során az alábbi adatokat adhatja meg a eveonline.hu oldal igénybevételéhez. Az adatszolgáltatás önkéntes alapú és teljes mértékben helyettesíthető az egyszerűsített bejelentkezéssel az eveonline.com-on keresztül a kihelyezett "SSO" bejelentkezési gombokkal.

    Adat megnevezése Tárolás célja Tárolás időtartama
    felhasználói név azonosítás, megnevezés Határozatlan ideig, vagy a fiók törléséig.
    e-mail cím azonosítás, kapcsolatfelvétel
  • I. 2. Az érintettek jogai:

   Az érintett kérelmezheti az üzemeltetőnél
   1. tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
   2. személyes adatainak helyesbítését, megtekintését, hordozását, valamint
   3. személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását.

   Az érintett kérelmére az üzemeltető tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

   Az üzemeltető az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

   Az üzemeltető köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást.

   A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az üzemeltetőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben az üzemeltető költségtérítést állapíthat meg.

   Az üzemeltető a személyes adatot törli, ha
   1. kezelése jogellenes;
   2. az érintett kéri;
   3. az hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
   4. az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
   5. azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.

   A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

   Ha az üzemeltető az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az üzemeltető tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

  • I. 3. Tiltakozás a személyes adatok kezelése ellen:

   Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,
   1. ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az üzemeltetőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az üzemeltető, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
   2. ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
   3. törvényben meghatározott egyéb esetben.

   Az üzemeltető a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

   Ha az üzemeltető az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

   Ha az érintett az üzemeltető meghozott döntésével nem ért egyet, illetve ha az üzemeltető a fenti határidőt elmulasztja, az érintett - a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

   Amennyiben az érintett személyes adatai kezelése ellen tiltakozik, avagy bírósági jogorvoslattal él, továbbá amennyiben harmadik személytől olyan adatközlésre irányuló megkeresés érkezik, mely nem az érintett hozzájárulásán alapul, úgy a fentiek jogszerűségének elbírálásához szükséges körben az adatok az üzemeltető által megbízott jogi képviselők részére is kiadhatók.

  • I. 4. Bírósági jogorvoslat:

   Kérjük a tisztelt Felhasználókat, hogy amennyiben úgy érzik, hogy az üzemeltető megsértette a személyes adatok védelméhez fűződő jogaikat, akkor vegyék fel velünk a kapcsolatot, hogy az esetleges jogsértést orvosolhassuk.

   Tájékoztatjuk a Felhasználókat továbbá, hogy az érintett a jogainak megsértése esetén az üzemeltető ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per az üzemeltető székhelye szerinti, vagy az érintett választása szerint az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége.

   Ha az üzemeltető az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Ha az üzemeltető az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az üzemeltetőtől sérelemdíjat követelhet. Az üzemeltető mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

   I. 5. Hatóság eljárása:

   Az érintett panasszal fordulhat, ill. tájékoztatást kérhet a Hatóságtól is:

   Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság
   Székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
   Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
   Email: ugyfelszolgalat@naih.hu
   Telefon: +36 (1) 391-1400
   Fax: +36 (1) 391-1410
   Honlap: http://naih.hu
 • II. Részletes adatkezelési rendelkezések

  • II. 1. Cookie-k (sütik) kezelése:

   Amikor Ön a eveonline.hu oldalt olvassa, ez azzal is járhat, hogy cookie-kat vagy hasonló technológiákat használunk böngészőjének vagy eszközének azonosításához. A cookie egy kis fájl, amely akkor kerül az Ön számítógépére, amikor egy webhelyet keres fel. Amikor ismét felkeresi az adott webhelyet, a cookie-nak köszönhetően a webhely képes felismerni az Ön böngészőjét. A cookie-k tárolhatnak felhasználói beállításokat és egyéb információkat is. Más platformokon – ahol a cookie-k nem érhetők el vagy nem használhatók – egyéb technológiákat is használnak, amelyeknek a célja hasonlít a cookie-kéhoz: ilyen például a hirdetésazonosító az androidos mobileszközökön. Visszaállíthatja böngészője beállításait, hogy az utasítsa el az összes cookie-t, vagy hogy jelezze, ha a rendszer éppen egy cookie-t küld. Azonban lehet, hogy bizonyos webhelyfunkciók vagy szolgáltatások nem fognak megfelelően működni cookie-k nélkül.

  • II. 2. E-mail címek felhasználása:

   A regisztráció során megadott email címre, reklámot tartalmazó levelet az üzemeltető nem küld és nem adja át harmadik félnek. Az üzemeltető az oldal változásait tartalmazó hírlevélről a hozzájáruló az email alján elhelyezett link segítségével bármikor leiratkozhat.